Huisregels Dorpshuis Het Trefpunt

In Dorpshuis Het Trefpunt worden veel verschillende evenementen en bijeenkomsten georganiseerd, van verschillende aard. Om het bezoek aan Dorpshuis Het Trefpunt zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn deze huisregels opgesteld. Bij betreding van het Dorpshuis Het Trefpunt gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van medewerkers (vrijwilligers) van Dorpshuis Het Trefpunt of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen in Dorpshuis Het Trefpunt en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. 

● Tijdens evenementen die door Dorpshuis Het Trefpunt worden georganiseerd worden de consumpties afgerekend met munten. De munten kunnen contant of met PIN gekocht worden. 

● Indien er entree wordt geheven dan gelden de gestelde entreeprijzen voor alle bezoekers die zich in Dorpshuis Het Trefpunt bevinden. Hierop kan geen uitzondering worden gemaakt. 

● Dorpshuis Het Trefpunt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of vermissing van eigendommen. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun meegebrachte spullen en kleding.

● Dorpshuis Het Trefpunt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel opgelopen tijdens het bezoek aan Dorpshuis Het Trefpunt. 

● Tijdens sommige evenementen worden de consumpties getapt in zacht plastic glazen, welke in de afvalbakken gedeponeerd dienen te worden. 

● Er worden alleen alcoholhoudende consumpties verstrekt aan personen die 18 jaar of ouder zijn en, afhankelijk van het evenement, een geldig polsbandje dragen. 

● Er kan, in geval van bijvoorbeeld twijfel over de leeftijd van de bezoeker, door medewerkers van Dorpshuis Het Trefpunt om legitimatie gevraagd worden. 

● Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in Dorpshuis Het Trefpunt. 

● Het is niet toegestaan om met consumpties of wat dan ook te gooien. Bij overtreding kan je uit Dorpshuis Het Trefpunt worden verwijderd en alle eventuele (financiële) schade ontstaan uit het voorval, zal op de veroorzaker worden verhaald.

● Het is verboden Dorpshuis Het Trefpunt onder invloed van drugs en/of overmatig drank te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

● Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties binnen ons pand zijn gekomen en deze nuttigen kunnen bij controle uit Dorpshuis het Trefpunt worden verwijderd.

● Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals en evenementen in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft- en harddrugs zijn toegestaan in Dorpshuis Het Trefpunt. Indien een bezoeker hierop wordt betrapt, wordt deze bezoeker direct uit Dorpshuis Het Trefpunt verwijderd. 

● Het is tevens verboden om Dorpshuis Het Trefpunt te betreden met etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie), tassen groter dan A4 formaat. Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte. 

● Iedere bezoeker kan bij het betreden van Dorpshuis Het Trefpunt worden gecontroleerd door een medewerker van Dorpshuis Het Trefpunt. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. 

● Het is verboden handel te drijven in en rond Dorpshuis Het Trefpunt zonder toestemming van medewerkers van Dorpshuis Het Trefpunt. 

● Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van Dorpshuis Het Trefpunt te beklimmen.

● Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten uit Dorpshuis Het Trefpunt mee te nemen. 

● Roken is in Dorpshuis Het Trefpunt verboden. Ook is het gebruik van E-Smokers niet toegestaan, aangezien ook deze overlast kunnen veroorzaken en ze de handhaving van het rookverbod bemoeilijken. Roken is alleen toegestaan in de open lucht op de aangewezen plaats buiten. Ook in eventueel aanwezige tenten en/of andere overkappingen mag niet worden gerookt. 

● In Dorpshuis Het Trefpunt is bij een groot evenement een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen zoals een paracetamol of pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg te allen tijde de instructies op van de medewerkers van Dorpshuis Het Trefpunt en hulpverlenende instanties. 

● Een ieder die Dorpshuis Het Trefpunt betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. Dorpshuis Het Trefpunt kan deze opnamen voor promotionele doeleinden gebruiken. 

● Fietsen dienen op de daarop aangewezen fietsenstalling geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de medewerkers van Dorpshuis Het Trefpunt dienen opgevolgd te worden. 

● De bezoekers kunnen gratis gebruik maken van onze toiletten. Ook is er een toiletvoorziening voor mindervaliden beschikbaar. Bezoekers dienen de toiletten te allen tijde netjes achter te laten na gebruik. 

● In Dorpshuis Het Trefpunt kan soms harde muziek worden geproduceerd. Het bestuur van Dorpshuis Het Trefpunt is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. Het bestuur van Dorpshuis Het Trefpunt adviseert in dergelijke gevallen oordoppen te dragen. 

● Het bestuur van Dorpshuis Het Trefpunt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. In situaties waar de huisregels niet voorzien, beslist het bestuur van Dorpshuis Het Trefpunt over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van het bestuur van Dorpshuis Het Trefpunt is bindend. Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient Dorpshuis Het Trefpunt direct te worden verlaten. 

Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben betreffende de huisregels, neem dan contact op met een van de bestuursleden van Dorpshuis Het Trefpunt of stuur een e-mail naar info@trefpuntmarken.nl.

Bestuur Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Visie van Dorpshuis Het Trefpunt

Dorpshuis Het Trefpunt is een sociaal cultureel centrum dat actieve verbinding met Marken nastreeft. Het proactieve bestuur en haar commissies organiseren diverse evenementen, cursussen en activiteiten.

 

Contact

Telefoon : +31299601279
Kerkbuurt 90
1156 BM Marken
info@trefpuntmarken.nl
www.trefpuntmarken.nl
KVK-nummer : 37116624
RSIN : 815383903
IBAN : NL25 RABO 0310 7358 07

ANBI

Wij hebben de ANBI-status sinds 1-1-2014

Evenementen Kalender

JB Cookies